موج نساز که موجی نشی

افراط

فرزند تفریط

و نوۀ افراط است .

/ 1 نظر / 27 بازدید
شکلات بانو

طبق این نظریه تفریط هم فرزند افراط میشه.. افراط پدر تفریط! تفریط پدربزرگ تفریط! افراط پدر بزرگ افراط! . . فک کنم افراط کردم...[خرخون]