آورین چلوکبابو تو خوردی :|

فنی است که همسایه مون دویست ساله داره رو ما اجرا میکنه

و در لغت یعنی پز دادن بی پایان

به نحوی که شنونده ساده لوح را تا سرحدات پرتگاه یأس و سرخوردگی می برد و می افتد به جون خانواده که چرا ما هیچ گهی نیستیم ؟ چرا هر گهی اونا میخورن نمی خوریم ؟ چرا گه در بساط نداریم ؟ و . . . .

/ 0 نظر / 21 بازدید